Extreme4rent

+48 5000 7 8888

pl en uk de

[elfsight_facebook_chat id=”2″]

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Bartosz Kowalski Extreme4Rent” o numerze  REGON 521900660, NIP 682-179-83-09 z siedzibą w Proszowice, ul. 3 Maja 164, 32-100 Dane kontaktowe: tel. +48 5000 7 8888, email: kontakt@extreme4rent.pl

  2. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji usługi

  4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu zgłoszenia chęci cofnięcia zgody.

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.

  7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można mailowo: extreme4rent@gmail.com

  8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku rezerwacja nie zostanie rozpatrzona.

  10. W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.