Extreme4rent

+48 5000 7 8888

pl en uk de

[elfsight_facebook_chat id=”2″]

Ogólne warunki najmu lub użytkowania pojazdu. Niniejsze ogólne warunki najmu lub użytkowania Quada określają warunki korzystania z Quada, zwanego dalej pojazdem.
Wynajmujący – Extreme4Rent, Numer NIP 6821798309, Numer REGON 521900660
Najemca- klient firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Użytkownik – osoba upoważniona przez najemcę do kierowania pojazdem.
Przedmiotowa umowa podpisana może być przez Użytkownika, tylko pod warunkiem, że uzyska on upoważnienie do reprezentacji przez Najemcę.

1. Najemca i Użytkownik gwarantują, że:
a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość,
b) kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy,
c) Użytkownik i Najemca solidarnie odpowiadają za wynajęty pojazd.

2. Warunki:
a) posiadanie prawa jazdy,
b) ukończony osiemnasty rok życia,
c) dokument tożsamości ze zdjęciem

3. Zapłata.
a) gotówką, plus kaucja(opcjonalnie – przy wynajmie powyżej 12 Godzin) 1000,00 pln, do rozliczenia po zwrocie pojazdu, która zostanie zwrócona gotówką, jednak nie wcześniej jak w dniu dokonania całkowitej zapłaty za przedmiotowy najem, o ile umowa nie stanowi inaczej, ale w przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody,
b) wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich,
c) najkrótszy okres najmu to 1 godzina, za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika, pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 20,00 pln, za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia.
d) w dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności,                          wynikające z postanowień umowy,
e) Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego
Rejestru Długów Biura informacji Gospodarczej SA zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

4. Po założeniu rezerwacji telefonicznej Wynajmujący dostarcza klientowi numer konta do płatności.
a) Opłata rezerwacyjna jest zaliczką na koszty wynajmu,
b) Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego telefonicznie pojazdu informując Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji do ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało mniej niż 96h, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji do ustalonego terminu odbioru pojazdu
pozostało co najmniej 96h, Wynajmujący zwraca klientowi całość opłaty rezerwacyjnej na konto w terminie 7 dni roboczych.

5. Aktualny cennik wypożyczalni uzyskany w biurze lub pod numerem telefonu wynajmującego.

6. Czas trwania umowy:
a) Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy.
b) W przypadku poważnej awarii mechanicznej pojazdu, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy z datą odebrania uszkodzonego pojazdu. W tym przypadku umowa jest rozliczona proporcjonalnie za wykorzystane dni najmu.
c) Wynajmujący ma prawo dokonywania inspekcji stanu technicznego pojazdu. W przypadku odmowy okazania pojazdu lub wykrycia w trakcie inspekcji poważnych uszkodzeń nie zgłoszonych przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do odebrania pojazdu.

7. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawek, zgodnie z przyjętym cennikiem, o którym mowa w pkt 6, plus karę umowną naliczaną zgodnie z pkt 16d.

8. Odbiór pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu, w stanie dobrym
b) Najemca lub Użytkownik potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.

9. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się:
a) Pojazd może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 2b, 3a i 3b. Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu.
Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
b) korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy,
c) nie pozostawiać dokumentów w pojeździe,
d) w trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo
e) zapoznać się z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej dołączonej do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w razie konieczności odpowiednio wcześniej, żądać od Wynajmującego jej aktualizacji,
f) nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie awarii niezwłocznie go powiadomić,
g) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosowne odszkodowania. Dotyczy to sytuacji gdy odmowa ubezpieczyciela jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Sytuacje sporne są rozstrzygane sądownie.
h) w przypadku uszkodzenia pojazdu ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 5000 pln za każdą ze szkód. Najemca zobowiązuje się zgłaszać każdą ze szkód z osobna, od razu po jej wystąpieniu.
i) w przypadku uszkodzenia pojazdu z naruszeniem regulaminu ponieść koszty na podstawie kosztorysu naprawy oraz utraty wartości pojazdu sporządzonego przez powołanego przez Wynajmującego rzeczoznawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania oraz ryczałtowo 400 pln kosztów wyceny,
j) w przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. Jeżeli Najemca jest sprawcą szkody i naruszył w rażący sposób warunki wynajmu, ponosi koszt 2,5 pln za każdy przejechany przez lawetę kilometr. W tym przypadku Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a wpłacony przez Najemcę czynsz oraz kaucja przepadają na rzecz Wynajmującego.
Dokumenty związane ze szkodą należy niezwłocznie przesłać na: extreme4rent@gmail.com
k) ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnych lub niedozwolonych itp.,
l) pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że wina leży po stronie kierującego.
m) w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia pojazdu wraz z dokumentami lub z kluczami, pokryć koszty jego utraty w całości, dotyczy to również przypadków gdy klient miał zgodę na podnajem pojazdu. Polisa AC wynajmującego nie obejmuje przywłaszczenia. Podnajem, nawet w przypadku uzyskania naszej zgody, odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność            Najemcy z którym mamy umowę,
n) w przypadku kradzieży pojazdu niezwłocznie przekazać policji dokumenty i klucze oraz pokryć koszty                                 udziału własnego w ryczałtowej wysokości 10000 pln,
o) nie myć pojazdu w myjniach mechanicznych, nie czyścić i nie nabłyszczać kokpitu środkami chemicznymi, itp.,
p) w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego najęty pojazd w miarę możliwości parkować na parkingu strzeżonym, lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo zniszczenie.
q) Pojazd można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego. W wypadku braku tej zgody i awarii auta zagranicą, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego przetransportowania auta na plac Wynajmującego na lawecie, na własny koszt.
r) Stawiać się na wezwanie Wynajmującego na serwisy planowe w tym wymianę opon, oleju, klocków. Potrzebę wykonania serwisu sygnalizować z odpowiednim wyprzedzeniem i natychmiast po wykryciu usterki.

10. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy wynajmującego, co uniemożliwi dalsze
użytkowanie pojazdu najemca zobowiązuje się do próby naprawy pojazdu, w przypadku kiedy
uszkodzenie pojazdu nie jest możliwe do usunięcia w czasie trwania wynajmu, a pojazd nie
może być dalej użytkowany to kwota za niewykorzystany czas wynajmu nie jest zwracana
wynajmującemu.

11. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w/na najętym pojeździe                                                                                      (pod rygorem kary umownej, o której mowa w pkt 15a).

12. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp.,          oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
a) W szczególności Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę przepisów celnych. W przypadku przemytu nielegalnych rzeczy, umowa jest natychmiast zerwana.
b) W przypadku obciążenia Wynajmującego za naruszenie przez Najemcę przepisów, Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi powstałymi w ten sposób kosztami + 50 pln opłaty administracyjnej

13. Najemca, o ile jest taka możliwość, może pozostawić swój pojazd na placu należącym do wynajmującego. Parking jest niestrzeżony i wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za w.w. pojazd oraz rzeczy w nim pozostawione. Parking jest bezpłatny przez cały okres trwania najmu.
Po upływie okresu najmu parking jest płatny 40 pln/doba.

14. Skutki naruszenia umowy:
a) w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, w szczególności w przypadku braku zapłaty z góry za kolejny okres najmu, Najemca lub Użytkownik ponosi odsetki w wysokości 12 % w skali rocznej, a Wynajmujący może odciąć                      zapłon w pojeździe bez uprzedzenia.
b) w przypadku gdy Najemca lub Użytkownik zawarł z Wynajmującym więcej niż jedną umowę najmu, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat upoważnia Wynajmującego do odcięcia zapłonu we wszystkich wynajmowanych pojazdach.
c) jeżeli zaległe opłaty wpłyną na konto Wynajmującego w ciągu 24h lub w wyznaczonym przez Wynajmującego dodatkowym terminie, zapłon zostanie przywrócony. W pozostałych przypadkach umowa najmu zostaje automatycznie rozwiązana, a Najemca i Użytkownik zobowiązani są do natychmiastowego zwrotu pojazdu. Wynajmujący ma prawo do żądania
zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 100 pln za każdą dobę skrócenia okresu najmu.
d) Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem
upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika.
e) Jeżeli Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy pojazd zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
f) Jeżeli Najemca zagłuszy lub spowoduje wyłączenie/brak zasięgu systemu gps pojazdu ( udokumentowane w systemie monitoringu operatora gps ) oraz wyłączy lub nie będzie odbierał telefonów – wszczynana jest procedura antykradzieżowa oraz naliczane są opłaty opisane w punktach 15ag 15ah 15ai 15aj ).

15. Kary umowne ( nie dotyczy szkód zlikwidowanych z OC sprawcy lub na ubezpieczonym parkingu strzeżonym ):
a) Za nie przestrzeganie zakazu palenia w/na najętym pojeździe kara wynosi 500,- złotych,
b) Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: transport towarów zbyt ciężkich, holowanie innych pojazdów itp.) w wysokości 1000,- złotych,
c) Za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 2000, złotych,
d) Za bezumowne korzystanie z pojazdu kara wynosi 700,- złotych za każdą dobę użytkowania pojazdu i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu, o którym mowa w pkt 8. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie najmu, z innych powodów, wynajmujący ma prawo do naliczania kary umownej 500 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. Za datę zwrotu przyjmuje się moment dotarcia pojazdu do oddziału Wynajmującego.
e) Spowodowania szkody komunikacyjnej: 2000 zł za proces likwidacji szkody w przypadku szkód zgłoszonych pisemnie Wynajmującemu, 5000 zł za proces likwidacji szkód nie zgłoszonych pisemnie Wynajmującemu, 10000 zł za proces likwidacji szkody w przypadku utrudnień ze strony Najemcy, w szczególności nie przesłanie Wynajmującemu wymaganych prawem oświadczeń co do okoliczności szkody, notatek policyjnych itd.
f) Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika – 2500 złotych,
g) Za każdą dobę skrócenia okresu najmu pojazdu Najemca płaci 100 zł,
h) Brak kluczyka – 1000 zł,
i) Brak tablicy rejestracyjnej – 1000 zł,
j) Zwrot znacznie brudnego pojazdu, który uniemożliwiłby dalszą bezpieczną eksploatację pojazdu,                                                  jeżeli przekazany był czysty 50 zł,
k) Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej 1000 zł,
l) Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej poniżej 18-ego roku życia 5000 zł,
m) Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej nie posiadającej prawa jazdy 5000 zł,
n) Zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego z winy Najemcy 3000 zł,
o) Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu
Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych Służb i Urzędów – 100 pln,
p) Za niezgłoszony wyjazd zagraniczny – 500 zł, Za próbę przekroczenia granicy Uni
Europejskiej 3 000 zł , Za wyjazd poza granicę Uni Europejskiej 10 000 zł,
q) Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 1000 pln,
r) Odcięcie zapłonu 500 pln,
s) Utopienie pojazdu doprowadzając do trwałej usterki mechanicznej – 5000 pln,
aa) Za nie wezwanie policji na miejsce szkody, zdarzenia, szkody komunikacyjnej 10000 płn,
bb) Zagłuszanie sygnału GPS 10000 pln,
cc) Wizytacja miejsca zameldowania najemcy związana z nieodbieraniem lub wyłączeniem telefonów najemcy oraz utratą sygnału gps pojazdu 3000 pln,
dd) Zabranie samochodu spowodowane nieodbieraniem lub wyłączeniem telefonów najemcy oraz utratą sygnału gps pojazddu 3000 pln + 2,5 pln za każdy przejechany przez lawetę/załogę interwencyjną kilometr,
ee) Zgłoszenie próby kradzieży/przywłaszczenia na policję – opłata administracyjna 2000 pln
ff) Przeładowanie pojazdu o ponad 100 kg – 2000 pln.

16. Kary umowne są obciążane NOTĄ OBCIĄŻENIOWĄ. Noty obciążeniowe wystawione na podstawie zawartej umowy mają termin płatności 7 dni. Po tym terminie podlegają egzekucji na takich samych zasadach jak faktury                                  wystawione na usługi i sprzedaż towaru.

17. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu pojazdu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

18. Zwrot pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym. Wraz z pojazdem Najemca otrzymuje pełen bak paliwa, w przypadku dotankowania paliwa koszt ponosi Najemca.
b) w przypadku gdy stan zwracanego pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.

19. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.

20. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

21. Limity kilometrów:
a) Obowiązuje limit 200 km na każdą dobę. Po przekroczeniu tego limitu pobiera się dopłatę w wysokości 0,49 pln/km. Zwiększenie limitu odbywa się jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Opcja „bez limitu kilometrów” jest dostępna przy powiększonej zgodnie z cennikiem stawce czynszu najmu, za pisemną zgodą Wynajmującego.
b) Limity kilometrów przy umowach powyżej 30 dni są ustalane indywidualnie. Przekroczenia limitów są rozliczane w cyklu miesięcznym

22. Opłaty dodatkowe. Czynności dodatkowe są wykonywane jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego.
a) Podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach niż ustalone – 2,5 pln/km liczone w obie strony.

23. Odpowiedzialność Wynajmującego:
a) Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie pojazdu w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. W razie nie wywiązania się Wynajmującego z tego obowiązku, Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu lub w rażących przypadkach rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
b) Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Należy je składać pisemnie w siedzibie Wynajmującego lub mailowo extreme4rent@gmail.com
c) Wynajmujący odpowiada za następstwa awarii pojazdu do kwoty jednodobowego czynszu najmu.
d) Wynajmujący nie zapewnia pojazdów zastępczych w przypadku awarii. W szczególności nie zapewnia aut zastępczych            w przypadku awarii zagranicznych.

24. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

25. Umowę wraz z Warunkami, sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 dla Wynajmującego i 1 dla Najemcy lub Użytkownika.

26. Najemca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, not obciążeniowych oraz informacji o mandatach, w formie elektronicznej.

27. Wszelkie spory sądowe będą rozpatrywane przez sądy Kraków.

28. Niniejsze Ogólne Warunki, stanowiące integralną część, z nierozerwalnie związaną Umową Najmu pojazdu, jako przeczytane i zaakceptowane przez Najemcę lub Użytkownika, potwierdzam podpisem pod przedmiotową Umową